Üsküdar’daki en değerli arazi bugün satışta!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi’nde yer alan yaklaşık 30 dönümlük arsayı bugün 385 milyon 643 bin 180 TL bedel ile satışa çıkardı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar  Bulgurlu’da yer alan dev arsayı satışa suındu. Akasya Acıbadem AVM’nin karşısında, Çamlıca Kız İmam Hatip Lisesi ile Kuba Camii’nin hemen yanı başında yer alan arsa için 385 milyon 643 bin 180 TL bedel isteniyor.

Toplam yüzölçümü 29.664,86 metrekare olan arsanın ihalesi bugün saat 13:00’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane’de gerçekleştirilecek.

Satışa konu olan değerli arazi kısmen ticaret konut alanı, kısmen özel ortaokul alanı, kısmen sağlık tesis alanı, kısmen meydan alanı, kısmen park alanı, kısmen de imar yolu alanı olarak belirlendi.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmekte;

a) Teklif mektubunu havi iç zarf
b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti ( İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.
f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat (Geçici teminat mektubu verilmesi durumunda; teminat mektubunun limit dahili ve süresiz olması, daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitleri de gösterilmelidir.)
h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname
i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
12) İstenilen tüm belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (05 Aralık 2018 ) saat 13:00’a kadar Belediye Encümeni’ne ( İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
14) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İSTANBUL ) başvurmaları gerekmektedir.
15) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İLAN OLUNUR

Lasă un răspuns